Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

13 czerwca 2017 roku, adwokat Mateusz Stawski

Adwokat Mateusz Stawski przystąpił do sprawy ul. Morzyczańskiej w Poznaniu. W sprawie reprezentujemy nabywców mieszkań. W dniu 12 czerwca 2017 roku na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący inwestycji przy ul. Morzyczańskiej w Poznaniu i problemu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla właścicieli mieszkań. Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,21947632,kupili-mieszkania-ale-nie-moga-w-nich-mieszkac-pierwsze-osoby.html

31 października 2016 roku, adwokat Marek Syty

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ponoszą odpowiedzialność nie tylko względem inwestora, ale także względem podmiotów trzecich. Na zakres tej odpowiedzialności ma wpływ rodzaj umowy łączącej wskazane osoby z inwestorem. Niewątpliwie najbezpieczniejszą z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej względem podmiotów trzecich jest umowa o pracę. Za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiada bowiem wyłącznie pracodawca[1]. Pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, przysługuje w stosunku do pracownika tzw. roszczenie regresowe, czyli roszczenie o zwrot wypłaconego odszkodowania, jednakże wysokość wskazanego […]

16 września 2016 roku, adwokat Joanna Lubecka

Do ustawowych obowiązków kierownika budowy należą w szczególności kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy[1]. Nadto, kierownik budowy obowiązany jest także do przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę, a także przepisami odrębnymi[2]. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego dokonywana przez ograny nadzoru budowlanego obejmuje między innymi kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem […]

11 lipca 2016 roku, adwokat Marek Syty

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego zobowiązane są do przekazania staroście odpisów wydanych przez siebie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, decyzji o rozbiórce budynku, decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu, decyzji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków oraz odpisów zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 […]

9 maja 2016 roku, aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Dnia 24 marca 2016 roku do Sejmu został skierowany opracowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ww. ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014) oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach […]