Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

7 października 2014 roku adwokat Marek Syty

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 9 ust. 5 stanowi, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Skoro jednak studium (jako akt planistyczny) wiąże radę gminy przy sporządzaniu i uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. wskazuje tereny wyłączone spod zabudowy lub obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i leśne, również rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym), orzecznictwo sądów administracyjnych dopuszcza możliwość zaskarżenia studium w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie […]

17 października 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Deweloper może rozpocząć sprzedaż lokali (ustanowić odrębną własność lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej) w wybudowanym budynku dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. W sensie prawnym nieruchomość lokalowa powstaje dopiero z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokalu, co może nastąpić na jeden ze sposobów wskazanych w art. 7 i 9 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388). Zgodnie z art. 7 ustawy o własności lokali odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a […]