Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

21 listopada 2014 roku adwokat Marek Syty

W uchwale z dnia 5 listopada 2014 roku, sygn. akt III CZP 76/14 Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, że wierzytelność z tytułu kary umownej jest wymagalna, a w konsekwencji nadaje się do potrącenia dopiero w przypadku wcześniejszego wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 455 kc. Powyższa uchwała wydana została w oparciu o stan faktyczny, w którym inwestor odmawiając zapłaty należności z tytułu wykonanych robót budowlanych w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty podniósł zarzut potrącenia kary umownej za opóźnienie w realizacji robót. Sąd I instancji […]

26 listopada 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Inwestor ma prawo rozpocząć roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem robót zwolnionych od uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Organ wyższego stopnia w stosunku do organu wydającego decyzję administracyjną może stwierdzić nieważność ostatecznej decyzji administracyjnej, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. Stwierdzenie nieważności może dotyczyć także decyzji, na podstawie której strona nabyła określone uprawnienia, np. prawo do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. Przyczynami stwierdzenia nieważności może być […]