Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

14 stycznia 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  W myśl ust. 2 zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Literalne brzmienie ustępu 2 ww. przepisu rodzi wątpliwości czy usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nie wpisanej indywidulanie do rejestru zabytków, jednakże położonej na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania zezwolenia wójta, […]

24 stycznia 2015 roku adwokat Marek Syty

Pisaliśmy już o interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r., poz. 20) dotyczącej zwolnienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W wyroku z dnia 12 listopada 2014 roku, sygn. akt I SA/Bk 493/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Białymstoku orzeczeniu poddał również spór o objęcie obowiązkiem podatkowym odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z ustanowieniem takiej służebności. O ile art. 21 […]