Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

22 lutego 2015 roku adwokat Marek Syty

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od dnia 24 grudnia 2013 roku wprowadzono wymóg przedłożenia zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowalne. Postanowienia SIWZ określają w mniej lub bardziej szczegółowy klauzule, które winny zostać ujęte w umowie o podwykonawstwo, a dotyczące m.in. warunków płatności, harmonogramu realizacji robót przez podwykonawców, czy wymogów dotyczących kaucji gwarancyjnych. Na gruncie ustawy powstaje pytanie, czy każda umowa z podwykonawcą dotycząca robót budowlanych, objętych zakresem zlecenia głównego (niezależnie od wartości takich prac) podlega wymogom zgłoszenia. […]