Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

14 sierpnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Na wstępie kilka uwag ogólnych dotyczących odwołania darowizny nieruchomości. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. w darczyńca w drodze oświadczenia może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, powrotne przejście własności na darczyńcę następuje dopiero wskutek przeniesienia własności darowanej nieruchomości w drodze umowy. Jeżeli obdarowany uchyla się od jej zawarcia, niezbędne będzie skierowanie powództwa o zobowiązanie do złożenia zastępczego oświadczenia woli. Prawomocne orzeczenie w tej sprawie zastępuje oświadczenie obdarowanego o przeniesieniu własności nieruchomości […]

30 sierpnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie SK 26/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) pozostaje niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – w zakresie, w jakim uzależnia żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Wskazany w wyroku przepis […]