Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

22 grudnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Upłynęły dwa lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzającej przy kontraktach na roboty budowlane wymóg przedłożenia projektu umowy z podwykonawcą lud dalszym podwykonawcą celem akceptacji jej treści przez zamawiającego. Okres obowiązywania nowelizacji pozwala na przedstawienie faktycznych jej skutków w obrocie. Jakie umowy wymagają akceptacji inwestora? Art. 143 b ust. 8 ustawy stanowi, że wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z […]

23 grudnia 2015 roku prawnik Jakub Elegańczyk

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 października 2015 r. rozstrzygnął zagadnienie reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy wspólnota i członek wspólnoty znajdują się w sporze, a ich interesy reprezentuje ta sama osoba. Spółka z o.o. była członkiem wspólnoty mieszkaniowej i posiadała 70,9 % udziałów w nieruchomości wspólnej. Pozostała część udziałów należała do pięciu właścicieli lokali. Jedynym członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej była osoba fizyczna, która była jednocześnie członkiem zarządu spółki z o.o. – członka wspólnoty mieszkaniowej. Podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej przedstawiciel właścicieli mniejszościowych, reprezentujących 21,3 […]