Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

25 lutego 2016 roku prawnik Jakub Elegańczyk

Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt III CZP 108/15. Powyższa uchwała została podjęta w sprawie, w której wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie robót elektrycznych w budynkach. Wykonawca nigdy nie zgłosił oficjalnie inwestorowi faktu wykonywania części prac przez podwykonawcę. Podwykonawca […]