Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

18 marca 2016 roku aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Sąd Najwyższy dnia 17 lutego 2016 roku podjął uchwałę o sygnaturze akt III CZP 111/15, zgodnie z którą dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji. W sprawie, w związku z którą zapadło ww. orzeczenie, Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła w sentencji wyroku wszystkich żądań i zarzutów wskazanych we wniesionym odwołaniu. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyrok wydawany przez Izbę może być dwojakiego rodzaju – […]