Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

27 kwietnia 2016 roku prawnik Jakub Elegańczyk

W związku z istniejącymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania, powodująca, że dokonanie wpisu prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa? Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Natomiast sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest […]

28 kwietnia 2016 roku adwokat Mateusz Stawski

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie decyzję o pozwoleniu na budowę nie wstrzymuje wykonania pozwolenia na budowę. Pomimo zaskarżenia pozwolenia na budowę inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Jednakże na wniosek skarżącego sąd może wstrzymać wykonanie w całości lub w części pozwolenia na budowę, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Składanie do sądu administracyjnego skarg na pozwolenia na budowę ma różne przyczyny. Zdarza się, […]