Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

11 lipca 2016 roku adwokat Marek Syty

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego zobowiązane są do przekazania staroście odpisów wydanych przez siebie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, decyzji o rozbiórce budynku, decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu, decyzji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków oraz odpisów zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 […]