Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

31 października 2016 roku adwokat Marek Syty

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ponoszą odpowiedzialność nie tylko względem inwestora, ale także względem podmiotów trzecich. Na zakres tej odpowiedzialności ma wpływ rodzaj umowy łączącej wskazane osoby z inwestorem. Niewątpliwie najbezpieczniejszą z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej względem podmiotów trzecich jest umowa o pracę. Za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiada bowiem wyłącznie pracodawca[1]. Pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, przysługuje w stosunku do pracownika tzw. roszczenie regresowe, czyli roszczenie o zwrot wypłaconego odszkodowania, jednakże wysokość wskazanego […]