Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

22 kwietnia 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

Jak już pisałem w dniu 16 września 2014 r. w artykule Precedensowy wyrok: odszkodowanie za brak lokalu socjalnego zwolnione z podatku dochodowego, w  przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.,  sąd nakazując eksmisję orzeka jednocześnie o uprawnieniu eksmitowanego do lokalu socjalnego. Sąd orzeka wówczas eksmisję i jednocześnie wstrzymuje jej wykonanie do czasu złożenia eksmitowanej osobie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokali socjalnego (art. 14 ust. 6 ww. ustawy). Gminy […]

7 października 2014 roku adwokat Marek Syty

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 9 ust. 5 stanowi, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Skoro jednak studium (jako akt planistyczny) wiąże radę gminy przy sporządzaniu i uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. wskazuje tereny wyłączone spod zabudowy lub obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i leśne, również rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym), orzecznictwo sądów administracyjnych dopuszcza możliwość zaskarżenia studium w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie […]

16 września 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

W dniu 25.6.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił precedensowy wyrok w sprawie opodatkowania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego (II FSK 1783/12). Sąd uznał, że właściciele lokali, którzy otrzymują takie odszkodowania nie muszą od niego płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W przypadkach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733) sąd nakazując eksmisję orzeka jednocześnie w określonych przepisami sytuacjach o prawie eksmitowanego do lokalu […]