Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

18 marca 2016 roku aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Sąd Najwyższy dnia 17 lutego 2016 roku podjął uchwałę o sygnaturze akt III CZP 111/15, zgodnie z którą dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji. W sprawie, w związku z którą zapadło ww. orzeczenie, Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła w sentencji wyroku wszystkich żądań i zarzutów wskazanych we wniesionym odwołaniu. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyrok wydawany przez Izbę może być dwojakiego rodzaju – […]

25 lutego 2016 roku prawnik Jakub Elegańczyk

Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt III CZP 108/15. Powyższa uchwała została podjęta w sprawie, w której wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie robót elektrycznych w budynkach. Wykonawca nigdy nie zgłosił oficjalnie inwestorowi faktu wykonywania części prac przez podwykonawcę. Podwykonawca […]

22 grudnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Upłynęły dwa lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzającej przy kontraktach na roboty budowlane wymóg przedłożenia projektu umowy z podwykonawcą lud dalszym podwykonawcą celem akceptacji jej treści przez zamawiającego. Okres obowiązywania nowelizacji pozwala na przedstawienie faktycznych jej skutków w obrocie. Jakie umowy wymagają akceptacji inwestora? Art. 143 b ust. 8 ustawy stanowi, że wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z […]

2 listopada 2015 roku adwokat Marek Syty

W dotychczasowym stanie prawnym możliwość umorzenia opłaty legalizacyjnej ustalonej w procesie legalizacji samowoli budowlanej, na podstawie art. 49 ustawy Prawo budowlane, była wyłączona. Jak wskazywano w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, powyższe wynikało z istoty opłaty legalizacyjnej ustalanej przez organy nadzoru budowlanego w drodze postanowienia. Wskazywano, iż opłata ta nie ma charakteru dobrowolnego, stanowiąc alternatywę dla sankcji rozbiórki samowoli budowlanej. Brak uiszczenia opłaty legalizacyjnej nie skutkuje powstaniem zaległości, która podlegałaby egzekucji administracyjnej, rodzi natomiast obowiązek właściwego organu do wydania decyzji o nakazie rozbiórki (art. 48 ust. […]

31 maja 2015 roku adwokat Marek Syty

Na gruncie jednej z planowanych inwestycji powstało pytanie o kompetencje organu do badania projektu budowlanego przedłożonego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz możliwość kierowania do inwestora żądań o przedstawienie dodatkowych oświadczeń projektantów opartych na przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla określenia granic uprawnień organu administracji architektoniczno – budowlanej w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę decydujące znaczenie ma art. 35 ustawy Prawo budowlane. Stanowi on o wymaganych elementach projektu budowlanego w kontekście sposobu zagospodarowania działku […]