Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

22 lutego 2015 roku adwokat Marek Syty

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od dnia 24 grudnia 2013 roku wprowadzono wymóg przedłożenia zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowalne. Postanowienia SIWZ określają w mniej lub bardziej szczegółowy klauzule, które winny zostać ujęte w umowie o podwykonawstwo, a dotyczące m.in. warunków płatności, harmonogramu realizacji robót przez podwykonawców, czy wymogów dotyczących kaucji gwarancyjnych. Na gruncie ustawy powstaje pytanie, czy każda umowa z podwykonawcą dotycząca robót budowlanych, objętych zakresem zlecenia głównego (niezależnie od wartości takich prac) podlega wymogom zgłoszenia. […]

21 listopada 2014 roku adwokat Marek Syty

W uchwale z dnia 5 listopada 2014 roku, sygn. akt III CZP 76/14 Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, że wierzytelność z tytułu kary umownej jest wymagalna, a w konsekwencji nadaje się do potrącenia dopiero w przypadku wcześniejszego wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 455 kc. Powyższa uchwała wydana została w oparciu o stan faktyczny, w którym inwestor odmawiając zapłaty należności z tytułu wykonanych robót budowlanych w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty podniósł zarzut potrącenia kary umownej za opóźnienie w realizacji robót. Sąd I instancji […]