Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

13 czerwca 2017 roku adwokat Mateusz Stawski

Adwokat Mateusz Stawski przystąpił do sprawy ul. Morzyczańskiej w Poznaniu. W sprawie reprezentujemy nabywców mieszkań. W dniu 12 czerwca 2017 roku na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący inwestycji przy ul. Morzyczańskiej w Poznaniu i problemu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla właścicieli mieszkań. Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,21947632,kupili-mieszkania-ale-nie-moga-w-nich-mieszkac-pierwsze-osoby.html

16 września 2016 roku adwokat Joanna Lubecka

Do ustawowych obowiązków kierownika budowy należą w szczególności kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy[1]. Nadto, kierownik budowy obowiązany jest także do przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę, a także przepisami odrębnymi[2]. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego dokonywana przez ograny nadzoru budowlanego obejmuje między innymi kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem […]

28 kwietnia 2016 roku adwokat Mateusz Stawski

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie decyzję o pozwoleniu na budowę nie wstrzymuje wykonania pozwolenia na budowę. Pomimo zaskarżenia pozwolenia na budowę inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Jednakże na wniosek skarżącego sąd może wstrzymać wykonanie w całości lub w części pozwolenia na budowę, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Składanie do sądu administracyjnego skarg na pozwolenia na budowę ma różne przyczyny. Zdarza się, […]

1 października 2015 roku prawnik Jakub Elegańczyk

W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa „krajobrazowa”. Wprowadzono cztery podstawowe narzędzia sprzyjające ocenie krajobrazu, z których jedną są nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam. Ustawa ma zapobiegać dowolnemu, nie mającemu żadnych ograniczeń umieszczaniu tablic i urządzeń reklamowych. Dotychczas określenie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych możliwe było wyłącznie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które pokrywały niewielką powierzchnię Polski. Obecnie rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, […]

25 czerwca 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

Zagospodarowując działkę w ramach inwestycji budowlanej należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla stałych użytkowników nieruchomości oraz dla osób przebywających okresowo. O liczbie miejsc postojowych, które należy urządzić decydować może miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy określają ilość miejsc postojowych na działce budowlanej rodzi się wówczas pytanie, czy miejsca te muszą być zaprojektowane i urządzone na terenie, na którym określona inwestycja jest  realizowana czy też miejsca postojowe mogą być urządzone na innej […]