Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

14 stycznia 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  W myśl ust. 2 zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Literalne brzmienie ustępu 2 ww. przepisu rodzi wątpliwości czy usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nie wpisanej indywidulanie do rejestru zabytków, jednakże położonej na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania zezwolenia wójta, […]

26 listopada 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Inwestor ma prawo rozpocząć roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem robót zwolnionych od uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Organ wyższego stopnia w stosunku do organu wydającego decyzję administracyjną może stwierdzić nieważność ostatecznej decyzji administracyjnej, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. Stwierdzenie nieważności może dotyczyć także decyzji, na podstawie której strona nabyła określone uprawnienia, np. prawo do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. Przyczynami stwierdzenia nieważności może być […]