Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

13 października 2015 roku aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2014.1232) strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy przed dniem 19 października 2014 roku mogą zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami w prawie, już od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, nie jak dotychczas w terminie do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiany przepisów prawnych, które mogą stanowić podstawę […]

1 października 2015 roku prawnik Jakub Elegańczyk

W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa „krajobrazowa”. Wprowadzono cztery podstawowe narzędzia sprzyjające ocenie krajobrazu, z których jedną są nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam. Ustawa ma zapobiegać dowolnemu, nie mającemu żadnych ograniczeń umieszczaniu tablic i urządzeń reklamowych. Dotychczas określenie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych możliwe było wyłącznie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które pokrywały niewielką powierzchnię Polski. Obecnie rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, […]

30 sierpnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie SK 26/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) pozostaje niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – w zakresie, w jakim uzależnia żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Wskazany w wyroku przepis […]

14 sierpnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Na wstępie kilka uwag ogólnych dotyczących odwołania darowizny nieruchomości. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. w darczyńca w drodze oświadczenia może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, powrotne przejście własności na darczyńcę następuje dopiero wskutek przeniesienia własności darowanej nieruchomości w drodze umowy. Jeżeli obdarowany uchyla się od jej zawarcia, niezbędne będzie skierowanie powództwa o zobowiązanie do złożenia zastępczego oświadczenia woli. Prawomocne orzeczenie w tej sprawie zastępuje oświadczenie obdarowanego o przeniesieniu własności nieruchomości […]

24 stycznia 2015 roku adwokat Marek Syty

Pisaliśmy już o interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r., poz. 20) dotyczącej zwolnienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W wyroku z dnia 12 listopada 2014 roku, sygn. akt I SA/Bk 493/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Białymstoku orzeczeniu poddał również spór o objęcie obowiązkiem podatkowym odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z ustanowieniem takiej służebności. O ile art. 21 […]