Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

25 lutego 2016 roku prawnik Jakub Elegańczyk

Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt III CZP 108/15. Powyższa uchwała została podjęta w sprawie, w której wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie robót elektrycznych w budynkach. Wykonawca nigdy nie zgłosił oficjalnie inwestorowi faktu wykonywania części prac przez podwykonawcę. Podwykonawca […]

15 stycznia 2016 roku aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Dnia 25 czerwca 2015 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych, dotyczące w szczególności zasad wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych oraz zasad kontroli wyrobów. Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającym zharmonizowane zasady wyrażania właściwości wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku, poprzez ustanowienie ich właściwości użytkowych oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach. Najważniejsze zmiany […]

22 grudnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Upłynęły dwa lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzającej przy kontraktach na roboty budowlane wymóg przedłożenia projektu umowy z podwykonawcą lud dalszym podwykonawcą celem akceptacji jej treści przez zamawiającego. Okres obowiązywania nowelizacji pozwala na przedstawienie faktycznych jej skutków w obrocie. Jakie umowy wymagają akceptacji inwestora? Art. 143 b ust. 8 ustawy stanowi, że wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z […]

13 października 2015 roku aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2014.1232) strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy przed dniem 19 października 2014 roku mogą zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami w prawie, już od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, nie jak dotychczas w terminie do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiany przepisów prawnych, które mogą stanowić podstawę […]

1 października 2015 roku prawnik Jakub Elegańczyk

W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa „krajobrazowa”. Wprowadzono cztery podstawowe narzędzia sprzyjające ocenie krajobrazu, z których jedną są nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam. Ustawa ma zapobiegać dowolnemu, nie mającemu żadnych ograniczeń umieszczaniu tablic i urządzeń reklamowych. Dotychczas określenie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych możliwe było wyłącznie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które pokrywały niewielką powierzchnię Polski. Obecnie rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, […]