Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

30 sierpnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie SK 26/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) pozostaje niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – w zakresie, w jakim uzależnia żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Wskazany w wyroku przepis […]

14 lipca 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 45/15 wydał istotną dla uczestników procesu budowlanego uchwałę. Sąd Najwyższy uznał, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego wobec podwykonawcy. W myśl art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Jeżeli zatem podwykonawca wykonuje prace […]

25 czerwca 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

Zagospodarowując działkę w ramach inwestycji budowlanej należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla stałych użytkowników nieruchomości oraz dla osób przebywających okresowo. O liczbie miejsc postojowych, które należy urządzić decydować może miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy określają ilość miejsc postojowych na działce budowlanej rodzi się wówczas pytanie, czy miejsca te muszą być zaprojektowane i urządzone na terenie, na którym określona inwestycja jest  realizowana czy też miejsca postojowe mogą być urządzone na innej […]

31 maja 2015 roku adwokat Marek Syty

Na gruncie jednej z planowanych inwestycji powstało pytanie o kompetencje organu do badania projektu budowlanego przedłożonego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz możliwość kierowania do inwestora żądań o przedstawienie dodatkowych oświadczeń projektantów opartych na przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla określenia granic uprawnień organu administracji architektoniczno – budowlanej w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę decydujące znaczenie ma art. 35 ustawy Prawo budowlane. Stanowi on o wymaganych elementach projektu budowlanego w kontekście sposobu zagospodarowania działku […]

21 marca 2015 roku adwokat Marek Syty

Ustawa prawo budowlane pośród szeregu obowiązków stawianych dla projektu w art. 34 ust. 3 pkt. 3 określa „stosownie do potrzeb” wymóg przedstawienia oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. Podkreślone wcześniej stwierdzenie „stosownie do potrzeb” nie jest rozwinięte w tekście ustawy. Powstaje pytanie: w jakich przypadkach przedłożenie w ramach projektu wymienionych powyżej oświadczeń nie będzie konieczne. Idąc dalej: czy oświadczenia te będą […]