Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

31 października 2016 roku adwokat Marek Syty

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ponoszą odpowiedzialność nie tylko względem inwestora, ale także względem podmiotów trzecich. Na zakres tej odpowiedzialności ma wpływ rodzaj umowy łączącej wskazane osoby z inwestorem. Niewątpliwie najbezpieczniejszą z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej względem podmiotów trzecich jest umowa o pracę. Za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiada bowiem wyłącznie pracodawca[1]. Pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, przysługuje w stosunku do pracownika tzw. roszczenie regresowe, czyli roszczenie o zwrot wypłaconego odszkodowania, jednakże wysokość wskazanego […]

16 września 2016 roku adwokat Joanna Lubecka

Do ustawowych obowiązków kierownika budowy należą w szczególności kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy[1]. Nadto, kierownik budowy obowiązany jest także do przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę, a także przepisami odrębnymi[2]. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego dokonywana przez ograny nadzoru budowlanego obejmuje między innymi kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem […]

25 lutego 2016 roku prawnik Jakub Elegańczyk

Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt III CZP 108/15. Powyższa uchwała została podjęta w sprawie, w której wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie robót elektrycznych w budynkach. Wykonawca nigdy nie zgłosił oficjalnie inwestorowi faktu wykonywania części prac przez podwykonawcę. Podwykonawca […]

22 grudnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Upłynęły dwa lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzającej przy kontraktach na roboty budowlane wymóg przedłożenia projektu umowy z podwykonawcą lud dalszym podwykonawcą celem akceptacji jej treści przez zamawiającego. Okres obowiązywania nowelizacji pozwala na przedstawienie faktycznych jej skutków w obrocie. Jakie umowy wymagają akceptacji inwestora? Art. 143 b ust. 8 ustawy stanowi, że wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z […]

13 października 2015 roku aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2014.1232) strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy przed dniem 19 października 2014 roku mogą zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami w prawie, już od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, nie jak dotychczas w terminie do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiany przepisów prawnych, które mogą stanowić podstawę […]