Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

14 lipca 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 45/15 wydał istotną dla uczestników procesu budowlanego uchwałę. Sąd Najwyższy uznał, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego wobec podwykonawcy. W myśl art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Jeżeli zatem podwykonawca wykonuje prace […]

22 lutego 2015 roku adwokat Marek Syty

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od dnia 24 grudnia 2013 roku wprowadzono wymóg przedłożenia zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowalne. Postanowienia SIWZ określają w mniej lub bardziej szczegółowy klauzule, które winny zostać ujęte w umowie o podwykonawstwo, a dotyczące m.in. warunków płatności, harmonogramu realizacji robót przez podwykonawców, czy wymogów dotyczących kaucji gwarancyjnych. Na gruncie ustawy powstaje pytanie, czy każda umowa z podwykonawcą dotycząca robót budowlanych, objętych zakresem zlecenia głównego (niezależnie od wartości takich prac) podlega wymogom zgłoszenia. […]

11 grudnia 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Ustawa ta zmienia m.in. przepisy regulujące rękojmię za wady fizyczne budynku. W myśl nowego brzmienia przepisu art. 568 § 1 kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Dotychczas uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasały po upływie 3 lat licząc od dnia kiedy […]

26 listopada 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Inwestor ma prawo rozpocząć roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem robót zwolnionych od uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Organ wyższego stopnia w stosunku do organu wydającego decyzję administracyjną może stwierdzić nieważność ostatecznej decyzji administracyjnej, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. Stwierdzenie nieważności może dotyczyć także decyzji, na podstawie której strona nabyła określone uprawnienia, np. prawo do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. Przyczynami stwierdzenia nieważności może być […]

21 listopada 2014 roku adwokat Marek Syty

W uchwale z dnia 5 listopada 2014 roku, sygn. akt III CZP 76/14 Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, że wierzytelność z tytułu kary umownej jest wymagalna, a w konsekwencji nadaje się do potrącenia dopiero w przypadku wcześniejszego wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 455 kc. Powyższa uchwała wydana została w oparciu o stan faktyczny, w którym inwestor odmawiając zapłaty należności z tytułu wykonanych robót budowlanych w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty podniósł zarzut potrącenia kary umownej za opóźnienie w realizacji robót. Sąd I instancji […]