Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

17 października 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Deweloper może rozpocząć sprzedaż lokali (ustanowić odrębną własność lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej) w wybudowanym budynku dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. W sensie prawnym nieruchomość lokalowa powstaje dopiero z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokalu, co może nastąpić na jeden ze sposobów wskazanych w art. 7 i 9 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388). Zgodnie z art. 7 ustawy o własności lokali odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a […]

22 września 2014 roku adwokat Marek Syty

W wyroku z dnia 7 listopada 2013 roku, sygn. akt I ACa 752/13 Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął stanowisko, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia od umowy nieskuteczne jest roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia lub zwłoki, gdy jednocześnie umowa przewiduje karę umowną z związku z samym odstąpieniem. W orzeczeniu tym podzielono wcześniejszy pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. akt III CZP 39/12. Stanowisko takie wynika z potrzeby rozróżnienia kary umownej z tytułu „nienależytego wykonania zobowiązania” […]

9 września 2014 roku adwokat Marek Syty

Zarówno projekt architektoniczny, jak również wniesiony na jego podstawie istniejący obiekt budowlany rozumiane jako „utwór” podlegają ochronie na zasadach określonych treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631). Objęte ochroną są nie tylko prawa majątkowe autora ale również jego prawa osobiste (tj. m.in. prawa do autorstwa, jego oznaczenia swoim nazwiskiem, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu). W konsekwencji, przed planowaną przebudową istniejącego obiektu lub […]