Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

27 kwietnia 2016 roku prawnik Jakub Elegańczyk

W związku z istniejącymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania, powodująca, że dokonanie wpisu prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa? Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Natomiast sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest […]

23 grudnia 2015 roku prawnik Jakub Elegańczyk

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 października 2015 r. rozstrzygnął zagadnienie reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy wspólnota i członek wspólnoty znajdują się w sporze, a ich interesy reprezentuje ta sama osoba. Spółka z o.o. była członkiem wspólnoty mieszkaniowej i posiadała 70,9 % udziałów w nieruchomości wspólnej. Pozostała część udziałów należała do pięciu właścicieli lokali. Jedynym członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej była osoba fizyczna, która była jednocześnie członkiem zarządu spółki z o.o. – członka wspólnoty mieszkaniowej. Podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej przedstawiciel właścicieli mniejszościowych, reprezentujących 21,3 […]

17 września 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem (tzw. duża wspólnota mieszkaniowa)  właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Dalej przepis ten stanowi, że członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. W świetle treści ustawy o własności lokali ustawodawca nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie powołania na członków zarządu osób fizycznych.  Na członka […]

14 sierpnia 2015 roku adwokat Marek Syty

Na wstępie kilka uwag ogólnych dotyczących odwołania darowizny nieruchomości. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. w darczyńca w drodze oświadczenia może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, powrotne przejście własności na darczyńcę następuje dopiero wskutek przeniesienia własności darowanej nieruchomości w drodze umowy. Jeżeli obdarowany uchyla się od jej zawarcia, niezbędne będzie skierowanie powództwa o zobowiązanie do złożenia zastępczego oświadczenia woli. Prawomocne orzeczenie w tej sprawie zastępuje oświadczenie obdarowanego o przeniesieniu własności nieruchomości […]

11 grudnia 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Ustawa ta zmienia m.in. przepisy regulujące rękojmię za wady fizyczne budynku. W myśl nowego brzmienia przepisu art. 568 § 1 kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Dotychczas uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasały po upływie 3 lat licząc od dnia kiedy […]