Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

27 kwietnia 2016 roku prawnik Jakub Elegańczyk

W związku z istniejącymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania, powodująca, że dokonanie wpisu prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa? Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Natomiast sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest […]

17 września 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem (tzw. duża wspólnota mieszkaniowa)  właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Dalej przepis ten stanowi, że członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. W świetle treści ustawy o własności lokali ustawodawca nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie powołania na członków zarządu osób fizycznych.  Na członka […]

22 kwietnia 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

Jak już pisałem w dniu 16 września 2014 r. w artykule Precedensowy wyrok: odszkodowanie za brak lokalu socjalnego zwolnione z podatku dochodowego, w  przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.,  sąd nakazując eksmisję orzeka jednocześnie o uprawnieniu eksmitowanego do lokalu socjalnego. Sąd orzeka wówczas eksmisję i jednocześnie wstrzymuje jej wykonanie do czasu złożenia eksmitowanej osobie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokali socjalnego (art. 14 ust. 6 ww. ustawy). Gminy […]

14 stycznia 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  W myśl ust. 2 zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Literalne brzmienie ustępu 2 ww. przepisu rodzi wątpliwości czy usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nie wpisanej indywidulanie do rejestru zabytków, jednakże położonej na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania zezwolenia wójta, […]

11 grudnia 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Ustawa ta zmienia m.in. przepisy regulujące rękojmię za wady fizyczne budynku. W myśl nowego brzmienia przepisu art. 568 § 1 kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Dotychczas uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasały po upływie 3 lat licząc od dnia kiedy […]