Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Kto może być członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

17 września 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem (tzw. duża wspólnota mieszkaniowa)  właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Dalej przepis ten stanowi, że członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

W świetle treści ustawy o własności lokali ustawodawca nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie powołania na członków zarządu osób fizycznych.  Na członka zarządu może być zatem wybrana każda osoba fizyczna. Ww. przepis wprost stanowi, że członkiem zarządu może zostać także osoba fizyczna nie będąca właścicielem samodzielnego lokalu wchodzącego w skład danej nieruchomości.

Chociaż przepis art. 20 ustawy o własności lokali w tym zakresie milczy, to ze względu na charakter obowiązków zarządu wspólnoty określony w art. 21 ustawy o własności lokali osoba fizyczna wybrana w skład zarządu musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W przeciwnym razie osoba taka nie mogłaby skutecznie działać w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. Osoba wybrana do zarządu wspólnoty mieszkaniowej musi być zatem pełnoletnia oraz nie być ubezwłasnowolniona całkowicie jak i częściowo.

Z uwagi na deregulację zawodu zarządcy nieruchomości, nieaktualny jest już problem czy członek zarządy wspólnoty mieszkaniowej wybrany spoza grona właścicieli lokali powinien posiadać licencję zawodową zarządy nieruchomości.

adwokat Mateusz Stawski