Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Lokalizacja reklam według ustawy „krajobrazowej”

1 października 2015 roku, prawnik Jakub Elegańczyk

W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa „krajobrazowa”. Wprowadzono cztery podstawowe narzędzia sprzyjające ocenie krajobrazu, z których jedną są nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam. Ustawa ma zapobiegać dowolnemu, nie mającemu żadnych ograniczeń umieszczaniu tablic i urządzeń reklamowych.

Dotychczas określenie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych możliwe było wyłącznie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które pokrywały niewielką powierzchnię Polski. Obecnie rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Celem zagwarantowania jednolitości stosowania przepisów wprowadzona została definicja tablic i urządzeń reklamowych. Rada gminy może wprowadzić także opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, która będzie pobierana niezależnie od tego, czy jest na tablicy bądź urządzeniu jest eksponowana reklama. Opłata składa się z części stałej i części zmiennej zależnej od powierzchni reklamy. Obowiązek uiszczenia opłat ciążyć będzie na właścicielach, posiadaczach i użytkownikach wieczystych nieruchomości.

Umieszczanie tablic lub urządzeń reklamowych z naruszeniem warunków ich sytuowania, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonanych z wyrobów innych niż dopuszczalne stanowić będzie wykroczenie podlegające karze ograniczenia wolności albo grzywny do 5.000 zł Dodatkowo będzie możliwe orzeczenie przepadku przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, czyli m.in. tablic i urządzeń reklamowych.

W granicach miast na prawach powiatu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe mogą być umieszczane na gruntach drogowych na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej w wypadkach uzasadnionych względami funkcjonalnymi, w szczególności wówczas gdy takie tablice lub urządzenia są umieszczone na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury.

Jeśli umowa cywilnoprawna nie została zawarta, lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku bezprawnego zajęcia pasa drogowego, nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 10-krotności podstawowej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

(Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz. U. z 2015 r. poz. 774; uzasadnienie projektu ustawy – druk nr 1525 z 28 czerwca 2013 r.).

aplikant adwokacki Jakub Elegańczyk