Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Negocjacje waloryzacji wynagrodzenia w sprawie zamówień publicznych

13 października 2015 roku, aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2014.1232) strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy przed dniem 19 października 2014 roku mogą zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami w prawie, już od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, nie jak dotychczas w terminie do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie.

Zmiany przepisów prawnych, które mogą stanowić podstawę do podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy muszą dotyczyć zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowo do ustawy wprowadzono definicję pojęcia „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, które w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę rozumiane jest jako suma wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia w momencie wejścia w życie zmiany.

Pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne rozumiane jest natomiast jako suma wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia w momencie wejścia w życie zmiany.

Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

Ewa Dębińska

prawnik