Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych

15 stycznia 2016 roku, aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Dnia 25 czerwca 2015 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych, dotyczące w szczególności zasad wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych oraz zasad kontroli wyrobów.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającym zharmonizowane zasady wyrażania właściwości wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku, poprzez ustanowienie ich właściwości użytkowych oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2015.1165) to:

  • modyfikacja katalogu pojęć używanych w ustawie;
  • zastąpienie instytucji aprobat technicznych instytucją krajowych ocen technicznych oraz określenie zasad i procedur ich wydawania, zmiany, uchylania oraz przedłużania terminu ich ważności;
  • zastąpienie oceny zgodności wyrobów znakowanych znakiem budowlanym systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
  • określenie wymagań, które powinien spełnić producent, aby oznakować wyrób znakiem budowlanym w celu wprowadzenia go do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym;
  • wprowadzenie obowiązku dostarczenia z każdym wyrobem udostępnianym na krajowym rynku kopii krajowej deklaracji właściwości użytkowej;
  • rozszerzenie praw i obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego poprzez umożliwienie mu prowadzenia na podstawie przeprowadzonej kontroli postępowania administracyjnego.

 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym wymaga sporządzenia przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla tego wyrobu, na podstawie właściwej przedmiotowo Polskiej Normy wyrobu lub krajowej oceny technicznej, w której producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu, mające wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Producent, w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu, będzie mógł informować o tych właściwościach w każdej formie, jeżeli zostały one określone w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz wymaganiami określonymi w przepisach prawa.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Aplikant adwokacki Ewa Dębińska