Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z ustanowieniem służebności przesyłu a obowiązek podatkowy

24 stycznia 2015 roku, adwokat Marek Syty

Pisaliśmy już o interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r., poz. 20) dotyczącej zwolnienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W wyroku z dnia 12 listopada 2014 roku, sygn. akt I SA/Bk 493/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Białymstoku orzeczeniu poddał również spór o objęcie obowiązkiem podatkowym odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z ustanowieniem takiej służebności.

O ile art. 21 ust. 1 pkt. 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych ugód (umów) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, to – zdaniem organów podatkowych – w dyspozycji przepisu nie mieści się odszkodowanie za związane z tym obniżenie wartości nieruchomości.
Z taką interpretacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Białymstoku. Na potrzeby wyroku przywołano brak wskazań w treści kodeksu cywilnego dotyczących sposobu określenia wysokość odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu oraz dotychczas wypracowane orzecznictwo w tej kwestii, zgodnie z którym elementem podlegającym uwzględnieniu na potrzeby określenia wysokości odszkodowania jest również fakt obniżenia wartości nieruchomości w wyniku ustanowienia na niej obciążenia.

Interpretacja przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiącego o „odszkodowaniu z tytułu ustanowienia służebności gruntowej” nie może zatem ograniczać się do objęcia zwolnieniem jedynie jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Skoro lokalizacja linii przesyłowej wywołuje niewątpliwie dodatkowy skutek w postaci obniżenia wartości nieruchomości, to przyznane wyrokiem sądowym lub ugodą odszkodowanie z tego tytułu podlega dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy podatkowej.

adwokat Marek Syty