Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

28 kwietnia 2016 roku, adwokat Mateusz Stawski

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie decyzję o pozwoleniu na budowę nie wstrzymuje wykonania pozwolenia na budowę. Pomimo zaskarżenia pozwolenia na budowę inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Jednakże na wniosek skarżącego sąd może wstrzymać wykonanie w całości lub w części pozwolenia na budowę, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Składanie do sądu administracyjnego skarg na pozwolenia na budowę ma różne przyczyny. Zdarza się, […]

27 kwietnia 2016 roku, prawnik Jakub Elegańczyk

W związku z istniejącymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania, powodująca, że dokonanie wpisu prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa? Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Natomiast sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest […]

18 marca 2016 roku, aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Sąd Najwyższy dnia 17 lutego 2016 roku podjął uchwałę o sygnaturze akt III CZP 111/15, zgodnie z którą dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji. W sprawie, w związku z którą zapadło ww. orzeczenie, Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła w sentencji wyroku wszystkich żądań i zarzutów wskazanych we wniesionym odwołaniu. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyrok wydawany przez Izbę może być dwojakiego rodzaju – […]

25 lutego 2016 roku, prawnik Jakub Elegańczyk

Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt III CZP 108/15. Powyższa uchwała została podjęta w sprawie, w której wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie robót elektrycznych w budynkach. Wykonawca nigdy nie zgłosił oficjalnie inwestorowi faktu wykonywania części prac przez podwykonawcę. Podwykonawca […]

15 stycznia 2016 roku, aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Dnia 25 czerwca 2015 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych, dotyczące w szczególności zasad wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych oraz zasad kontroli wyrobów. Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającym zharmonizowane zasady wyrażania właściwości wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku, poprzez ustanowienie ich właściwości użytkowych oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach. Najważniejsze zmiany […]