Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

23 grudnia 2015 roku, prawnik Jakub Elegańczyk

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 października 2015 r. rozstrzygnął zagadnienie reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy wspólnota i członek wspólnoty znajdują się w sporze, a ich interesy reprezentuje ta sama osoba. Spółka z o.o. była członkiem wspólnoty mieszkaniowej i posiadała 70,9 % udziałów w nieruchomości wspólnej. Pozostała część udziałów należała do pięciu właścicieli lokali. Jedynym członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej była osoba fizyczna, która była jednocześnie członkiem zarządu spółki z o.o. – członka wspólnoty mieszkaniowej. Podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej przedstawiciel właścicieli mniejszościowych, reprezentujących 21,3 […]

22 grudnia 2015 roku, adwokat Marek Syty

Upłynęły dwa lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzającej przy kontraktach na roboty budowlane wymóg przedłożenia projektu umowy z podwykonawcą lud dalszym podwykonawcą celem akceptacji jej treści przez zamawiającego. Okres obowiązywania nowelizacji pozwala na przedstawienie faktycznych jej skutków w obrocie. Jakie umowy wymagają akceptacji inwestora? Art. 143 b ust. 8 ustawy stanowi, że wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z […]

2 listopada 2015 roku, adwokat Marek Syty

W dotychczasowym stanie prawnym możliwość umorzenia opłaty legalizacyjnej ustalonej w procesie legalizacji samowoli budowlanej, na podstawie art. 49 ustawy Prawo budowlane, była wyłączona. Jak wskazywano w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, powyższe wynikało z istoty opłaty legalizacyjnej ustalanej przez organy nadzoru budowlanego w drodze postanowienia. Wskazywano, iż opłata ta nie ma charakteru dobrowolnego, stanowiąc alternatywę dla sankcji rozbiórki samowoli budowlanej. Brak uiszczenia opłaty legalizacyjnej nie skutkuje powstaniem zaległości, która podlegałaby egzekucji administracyjnej, rodzi natomiast obowiązek właściwego organu do wydania decyzji o nakazie rozbiórki (art. 48 ust. […]

13 października 2015 roku, aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2014.1232) strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy przed dniem 19 października 2014 roku mogą zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami w prawie, już od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, nie jak dotychczas w terminie do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiany przepisów prawnych, które mogą stanowić podstawę […]

1 października 2015 roku, prawnik Jakub Elegańczyk

W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa „krajobrazowa”. Wprowadzono cztery podstawowe narzędzia sprzyjające ocenie krajobrazu, z których jedną są nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam. Ustawa ma zapobiegać dowolnemu, nie mającemu żadnych ograniczeń umieszczaniu tablic i urządzeń reklamowych. Dotychczas określenie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych możliwe było wyłącznie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które pokrywały niewielką powierzchnię Polski. Obecnie rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, […]