Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

17 września 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem (tzw. duża wspólnota mieszkaniowa)  właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Dalej przepis ten stanowi, że członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. W świetle treści ustawy o własności lokali ustawodawca nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie powołania na członków zarządu osób fizycznych.  Na członka […]

30 sierpnia 2015 roku, adwokat Marek Syty

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie SK 26/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) pozostaje niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – w zakresie, w jakim uzależnia żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Wskazany w wyroku przepis […]

14 sierpnia 2015 roku, adwokat Marek Syty

Na wstępie kilka uwag ogólnych dotyczących odwołania darowizny nieruchomości. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. w darczyńca w drodze oświadczenia może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, powrotne przejście własności na darczyńcę następuje dopiero wskutek przeniesienia własności darowanej nieruchomości w drodze umowy. Jeżeli obdarowany uchyla się od jej zawarcia, niezbędne będzie skierowanie powództwa o zobowiązanie do złożenia zastępczego oświadczenia woli. Prawomocne orzeczenie w tej sprawie zastępuje oświadczenie obdarowanego o przeniesieniu własności nieruchomości […]

14 lipca 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 45/15 wydał istotną dla uczestników procesu budowlanego uchwałę. Sąd Najwyższy uznał, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego wobec podwykonawcy. W myśl art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Jeżeli zatem podwykonawca wykonuje prace […]

25 czerwca 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

Zagospodarowując działkę w ramach inwestycji budowlanej należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla stałych użytkowników nieruchomości oraz dla osób przebywających okresowo. O liczbie miejsc postojowych, które należy urządzić decydować może miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy określają ilość miejsc postojowych na działce budowlanej rodzi się wówczas pytanie, czy miejsca te muszą być zaprojektowane i urządzone na terenie, na którym określona inwestycja jest  realizowana czy też miejsca postojowe mogą być urządzone na innej […]