Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

31 maja 2015 roku, adwokat Marek Syty

Na gruncie jednej z planowanych inwestycji powstało pytanie o kompetencje organu do badania projektu budowlanego przedłożonego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz możliwość kierowania do inwestora żądań o przedstawienie dodatkowych oświadczeń projektantów opartych na przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla określenia granic uprawnień organu administracji architektoniczno – budowlanej w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę decydujące znaczenie ma art. 35 ustawy Prawo budowlane. Stanowi on o wymaganych elementach projektu budowlanego w kontekście sposobu zagospodarowania działku […]

22 kwietnia 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

Jak już pisałem w dniu 16 września 2014 r. w artykule Precedensowy wyrok: odszkodowanie za brak lokalu socjalnego zwolnione z podatku dochodowego, w  przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.,  sąd nakazując eksmisję orzeka jednocześnie o uprawnieniu eksmitowanego do lokalu socjalnego. Sąd orzeka wówczas eksmisję i jednocześnie wstrzymuje jej wykonanie do czasu złożenia eksmitowanej osobie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokali socjalnego (art. 14 ust. 6 ww. ustawy). Gminy […]

21 marca 2015 roku, adwokat Marek Syty

Ustawa prawo budowlane pośród szeregu obowiązków stawianych dla projektu w art. 34 ust. 3 pkt. 3 określa „stosownie do potrzeb” wymóg przedstawienia oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. Podkreślone wcześniej stwierdzenie „stosownie do potrzeb” nie jest rozwinięte w tekście ustawy. Powstaje pytanie: w jakich przypadkach przedłożenie w ramach projektu wymienionych powyżej oświadczeń nie będzie konieczne. Idąc dalej: czy oświadczenia te będą […]

22 lutego 2015 roku, adwokat Marek Syty

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od dnia 24 grudnia 2013 roku wprowadzono wymóg przedłożenia zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowalne. Postanowienia SIWZ określają w mniej lub bardziej szczegółowy klauzule, które winny zostać ujęte w umowie o podwykonawstwo, a dotyczące m.in. warunków płatności, harmonogramu realizacji robót przez podwykonawców, czy wymogów dotyczących kaucji gwarancyjnych. Na gruncie ustawy powstaje pytanie, czy każda umowa z podwykonawcą dotycząca robót budowlanych, objętych zakresem zlecenia głównego (niezależnie od wartości takich prac) podlega wymogom zgłoszenia. […]

24 stycznia 2015 roku, adwokat Marek Syty

Pisaliśmy już o interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r., poz. 20) dotyczącej zwolnienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W wyroku z dnia 12 listopada 2014 roku, sygn. akt I SA/Bk 493/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Białymstoku orzeczeniu poddał również spór o objęcie obowiązkiem podatkowym odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z ustanowieniem takiej służebności. O ile art. 21 […]