Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

14 stycznia 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  W myśl ust. 2 zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Literalne brzmienie ustępu 2 ww. przepisu rodzi wątpliwości czy usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nie wpisanej indywidulanie do rejestru zabytków, jednakże położonej na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania zezwolenia wójta, […]

11 grudnia 2014 roku, adwokat Mateusz Stawski

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Ustawa ta zmienia m.in. przepisy regulujące rękojmię za wady fizyczne budynku. W myśl nowego brzmienia przepisu art. 568 § 1 kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Dotychczas uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasały po upływie 3 lat licząc od dnia kiedy […]

26 listopada 2014 roku, adwokat Mateusz Stawski

Inwestor ma prawo rozpocząć roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem robót zwolnionych od uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Organ wyższego stopnia w stosunku do organu wydającego decyzję administracyjną może stwierdzić nieważność ostatecznej decyzji administracyjnej, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. Stwierdzenie nieważności może dotyczyć także decyzji, na podstawie której strona nabyła określone uprawnienia, np. prawo do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. Przyczynami stwierdzenia nieważności może być […]

21 listopada 2014 roku, adwokat Marek Syty

W uchwale z dnia 5 listopada 2014 roku, sygn. akt III CZP 76/14 Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, że wierzytelność z tytułu kary umownej jest wymagalna, a w konsekwencji nadaje się do potrącenia dopiero w przypadku wcześniejszego wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 455 kc. Powyższa uchwała wydana została w oparciu o stan faktyczny, w którym inwestor odmawiając zapłaty należności z tytułu wykonanych robót budowlanych w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty podniósł zarzut potrącenia kary umownej za opóźnienie w realizacji robót. Sąd I instancji […]

17 października 2014 roku, adwokat Mateusz Stawski

Deweloper może rozpocząć sprzedaż lokali (ustanowić odrębną własność lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej) w wybudowanym budynku dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. W sensie prawnym nieruchomość lokalowa powstaje dopiero z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokalu, co może nastąpić na jeden ze sposobów wskazanych w art. 7 i 9 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388). Zgodnie z art. 7 ustawy o własności lokali odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a […]