Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

7 października 2014 roku, adwokat Marek Syty

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 9 ust. 5 stanowi, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Skoro jednak studium (jako akt planistyczny) wiąże radę gminy przy sporządzaniu i uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. wskazuje tereny wyłączone spod zabudowy lub obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i leśne, również rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym), orzecznictwo sądów administracyjnych dopuszcza możliwość zaskarżenia studium w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie […]

29 września 2014 roku, adwokat Mateusz Stawski

W myśl art. 29 ust. 1b ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością jest zobowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) oraz przechowywać dokumentację techniczną budynku, jak również prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. W praktyce, zarządca gromadzi i aktualizuje dane osobowe niezbędne dla wykonania uchwał właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową (np. stan rozliczeń z poszczególnymi właścicielami lokali, czy zapis cyfrowy z monitoringu […]

22 września 2014 roku, adwokat Marek Syty

W wyroku z dnia 7 listopada 2013 roku, sygn. akt I ACa 752/13 Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął stanowisko, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia od umowy nieskuteczne jest roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia lub zwłoki, gdy jednocześnie umowa przewiduje karę umowną z związku z samym odstąpieniem. W orzeczeniu tym podzielono wcześniejszy pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. akt III CZP 39/12. Stanowisko takie wynika z potrzeby rozróżnienia kary umownej z tytułu „nienależytego wykonania zobowiązania” […]

16 września 2014 roku, adwokat Mateusz Stawski

W dniu 25.6.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił precedensowy wyrok w sprawie opodatkowania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego (II FSK 1783/12). Sąd uznał, że właściciele lokali, którzy otrzymują takie odszkodowania nie muszą od niego płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W przypadkach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733) sąd nakazując eksmisję orzeka jednocześnie w określonych przepisami sytuacjach o prawie eksmitowanego do lokalu […]

9 września 2014 roku, adwokat Marek Syty

Zarówno projekt architektoniczny, jak również wniesiony na jego podstawie istniejący obiekt budowlany rozumiane jako „utwór” podlegają ochronie na zasadach określonych treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631). Objęte ochroną są nie tylko prawa majątkowe autora ale również jego prawa osobiste (tj. m.in. prawa do autorstwa, jego oznaczenia swoim nazwiskiem, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu). W konsekwencji, przed planowaną przebudową istniejącego obiektu lub […]