Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Podwykonawcy bez ochrony w przypadku odstąpienia od umowy przez generalnego wykonawcę

14 lipca 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 45/15 wydał istotną dla uczestników procesu budowlanego uchwałę. Sąd Najwyższy uznał, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego wobec podwykonawcy.

W myśl art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Jeżeli zatem podwykonawca wykonuje prace budowlane za zgodą inwestora, to w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez generalnego wykonawcę, podwykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora. Mimo że inwestora z podwykonawcą nie łączy żadna umowa (stronami umowy o podwykonawstwo jest generalny wykonawca i podwykonawca), inwestor odpowiada za cudzy dług (dług wykonawcy względem podwykonawcy).

Powołana wyżej uchwała Sądu Najwyższego ogranicza znacząco ochronę podwykonawcy przewidzianą w art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego. Jeżeli sądy uwzględnią w swoim orzecznictwie pogląd wyrażony w ww. uchwale, ochrona podwykonawców w procesie budowlanym zostanie znacznie ograniczona. Odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy będzie zniesiona, jeżeli generalny wykonawca odstąpi od umowy z podwykonawcą.

adwokat Mateusz stawski