Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Projekt budowalny nie zawsze musi zawierać oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków

21 marca 2015 roku, adwokat Marek Syty

Ustawa prawo budowlane pośród szeregu obowiązków stawianych dla projektu w art. 34 ust. 3 pkt. 3 określa „stosownie do potrzeb” wymóg przedstawienia oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych.
Podkreślone wcześniej stwierdzenie „stosownie do potrzeb” nie jest rozwinięte w tekście ustawy. Powstaje pytanie: w jakich przypadkach przedłożenie w ramach projektu wymienionych powyżej oświadczeń nie będzie konieczne. Idąc dalej: czy oświadczenia te będą warunkiem koniecznym dla inwestycji polegającej na wzniesieniu kolejnego obiektu na działce z istniejącą zabudową (posiadającej dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej czy telekomunikacyjnej.
Należy odwołać się do uzasadnienia dla takiej regulacji przywoływanej w literaturze (Z. Niewiadomski, [w:], Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa, 2013). Wskazuje się, że przyczyną postawienia takich wymogów dla projektu budowlanego była chęć uniknięcia sytuacji, w której inwestor po wzniesieniu obiektu, niezależnie od warunków, zgłaszał roszczenia o zapewnienie dostaw mediów – uzasadnione m.in. ustawą Prawo energetyczne (chociażby jej art. 4. stanowiącym, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom (…) na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii).
Jeżeli zamierzenie inwestycyjne nie zakłada potrzeby zapewnienia dostaw któregoś z mediów (np. z uwagi na jego przeznaczenie lub przyjęte rozwiązania technologiczne) wymogi takie powinny być stosownie ograniczone. Taką interpretację przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 września 20111 roku, sygn. akt II OSK 1341/10, gdzie wskazano, określenie „stosownie do potrzeb” należy rozumieć w ten sposób, że: „ w przypadku, w którym inwestor zamierza korzystać z któregoś z wymienionych mediów, owo oświadczenie i warunki przyłączenia winy być dołączone do projektu budowlanego”.
Co natomiast w drugim z postawionych przypadków, tj. gdy inwestycja ma być realizowana na działce z istniejącą infrastrukturą, posiadającą wszelkie niezbędne przyłącza. W moim uznaniu, z uwagi na wykluczenie niebezpieczeństwa roszczeń o zapewnienie dostępu do mediów, wymóg przedłożenia stosownych oświadczeń również nie powinien być wymagany. Istniejący stan faktyczny i umiejscowienie planowanej inwestycji na działce gruntu, która w chwili składania wniosku ma zapewniony dostęp i dostawy mediów, wymóg przedstawienia stosownych oświadczeń również winien zostać uznany za zbędny. Inwestor musi jednak wykazać istniejącą infrastrukturę na działce oraz możliwość wykonania odpowiednich przyłączy.

adwokat Marek Syty