Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

9 maja 2016 roku, aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Dnia 24 marca 2016 roku do Sejmu został skierowany opracowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt ww. ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014) oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014).

Najważniejsze zmiany to:

– wprowadzenie zasady komunikacji drogę elektroniczną między zamawiającym a wykonawcą. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

– określenie zasad udzielania zamówień mieszanych, tj. zamówień publicznych, na których przedmiot składa się więcej niż jeden rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane) lub których przedmiot wchodzi w zakres stosowania różnych dyrektyw  lub różnych reżimów prawnych;

– wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą zamawiający będzie mógł powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, działającym jako pełnomocnicy zamawiającego;

– wprowadzenie regulacji dotyczących szacowania wartości zamówienia, zgodnie z którą zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części, zaniżać jego wartości lub wybierać metody wykorzystywanej do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia;

– wprowadzenie dodatkowego trybu tj. ustanowienia partnerstwa innowacyjnego, którego celem jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na dostawę innowacyjnego produktu, świadczenie innowacyjnej usługi lub wykonanie innowacyjnych robót budowlanych, będących wynikiem tych prac;

– zmiana terminów w postępowaniu w zakresie przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego.

Ważne propozycje dotyczą również wzmocnienia przepisów o stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, w szczególności kryterium kosztu cyklu życia przedmiotu zamówienia. Przez cykl życia należy rozumieć wszelkie możliwe kolejne i powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub robót budowlanych.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących elektronizacji procedur, które wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2017 roku w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego oraz z dniem 18 kwietnia 2018 roku w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez pozostałych zamawiających.