Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

25 lutego 2016 roku, prawnik Jakub Elegańczyk

Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt III CZP 108/15.

Powyższa uchwała została podjęta w sprawie, w której wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie robót elektrycznych w budynkach. Wykonawca nigdy nie zgłosił oficjalnie inwestorowi faktu wykonywania części prac przez podwykonawcę. Podwykonawca uczestniczył jednak w spotkaniach dotyczących przebiegu robót, w których brali udział także przedstawiciele inwestora. Pracownicy podwykonawcy pracowali w ubraniach roboczych z logo firmy na plecach kombinezonów. Prace zostały odebrane przez inwestora, jednak wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy. Inwestor odmówił wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy twierdząc, że należność za roboty budowlane wypłacił wykonawcy i nie został poinformowany o umowie łączącej wykonawcę z podwykonawcą.

Sąd Rejonowy zasądził wynagrodzenie solidarnie od wykonawcy i inwestora na rzecz podwykonawcy.

Sąd Okręgowy wystąpił z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego, czy przy zgodzie dorozumianej inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą warunkiem solidarnej  odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia jest to, by inwestor znał postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, sposobu jego ustalenia, zasady lub podstawy odpowiedzialności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę.

Zagadnienie to było dotychczas rozmaicie rozstrzygane przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 czerwca 2015 r. wyraził pogląd, że „solidarna z wykonawcą odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy wynika z samego faktu wykonania robót, a już w wyroku z dnia 19 czerwca 2015 r. stwierdził, że dla powstania tej odpowiedzialności konieczne jest, by inwestor znał istotne postanowienia umowy łączącej wykonawcę z podwykonawcą dotyczącej zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora.

(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt III CZP 108/15)