Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Uprawnienia kontrolne organu administracji architektoniczno – budowlanej co do projektu budowlanego

31 maja 2015 roku, adwokat Marek Syty

Na gruncie jednej z planowanych inwestycji powstało pytanie o kompetencje organu do badania projektu budowlanego przedłożonego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz możliwość kierowania do inwestora żądań o przedstawienie dodatkowych oświadczeń projektantów opartych na przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dla określenia granic uprawnień organu administracji architektoniczno – budowlanej w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę decydujące znaczenie ma art. 35 ustawy Prawo budowlane. Stanowi on o wymaganych elementach projektu budowlanego w kontekście sposobu zagospodarowania działku lub terenu, określenia funkcji, formy, konstrukcji planowanego obiektu (z uwzględnieniem jego charakterystyki energetycznej i ekologicznej oraz proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych) oraz – stosownie do potrzeb – oświadczeniach właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw mediów, możliwości podłączenia działki z drogą publiczną, wyników badań geologiczno – inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Co wymaga podkreślenia organ architektoniczno – budowlany nie ma prawa ingerencji w treści przedłożonych dokumentów. Jego uprawnienie ograniczają się jedynie do sprawdzenia ich kompletności. Za wspomnianą treść dokumentów (opinii, uzgodnień, pozwoleń) odpowiadają organy, które je wydały.
Organ tatki pozbawiony został również możliwości badania poprawności projektu budowlanego. W zakresie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę (lub jego zmiany) dopuszczone jest jedynie sprawdzenie zgodności wniosku i projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymaganiami ochrony środowiska.
Czy zatem organ może żądać dodatkowych oświadczeń projektanta a dotyczących jego autorstwa projektu lub uprawnień do naniesienia zmian w jego treści?
Żaden z przepisów prawa nie daje organowi architektoniczno-budowlanemu uprawień w tym zakresie. Dla organu funkcję projektanta w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pełni zawsze i wyłącznie osoba, która podpisała projekt. Również taka, która tzw. „typowy” projekt dostosowała do konkretnej inwestycji. Nie ma zatem podstaw do żądania od projektanta żadnych oświadczeń, które nie są poparte treścią art. 35 ustawy Prawo budowlane. Ewentualne naruszenie przez niego przepisów prawa autorskiego (działanie w warunkach zgody innych autorów) nie może być przedmiotem badania organów architektoniczno-budowlanych. W szczególności organ taki nie może uzależniać pozytywnego rozpoznania wniosku od przedłożenia dodatkowych oświadczeń znanych ustawie o prawie autorskim.

adwokat Marek Syty