Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości położonej na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków – właściwość organów

14 stycznia 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  W myśl ust. 2 zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Literalne brzmienie ustępu 2 ww. przepisu rodzi wątpliwości czy usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nie wpisanej indywidulanie do rejestru zabytków, jednakże położonej na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania zezwolenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy też wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wątpliwość sprowadza się do pytania czy termin „nieruchomość wpisana do rejestru zabytków” , to jedynie taka nieruchomość, która została wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, czy też nieobjęta indywidulaną decyzją nieruchomość znajdująca się na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego obejmującego historyczny układ urbanistyczny.

Według orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nieuzasadnione jest stanowisko, że w sytuacji, gdy przepis odwołuje się do pojęcia „nieruchomość wpisana do rejestru zabytków” , chodzi wyłącznie o nieruchomość, która została wpisana do tego rejestru indywidualną decyzją. W myśl przepisu art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedną z form ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków. Nie prowadzi się odrębnego rejestru dla nieruchomości objętych decyzją „indywidualną” i odrębnego dla nieruchomości wpisanych decyzją „obszarową”. Wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego czy zespołu budowlanego jest w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak również w świetle ustawy o ochronie przyrody, wystarczający dla uznania, że dokonywanie na jego obszarze wycinki drzew lub krzewów wymaga uzyskania zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podsumowując, pojęcie „nieruchomość wpisana do rejestru zabytków” , to zarówno nieruchomość wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jak również nieruchomość znajdująca się na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego obejmującego historyczny układ urbanistyczny.

W obu sytuacjach organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będzie zatem wojewódzki konserwator zabytków.

adwokat Mateusz Stawski