Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Wspólne stanowisko Głównego Geodety Kraju i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie projektów zagospodarowania działki lub terenu i stosowania art. 23 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

11 lipca 2016 roku, adwokat Marek Syty

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego zobowiązane są do przekazania staroście odpisów wydanych przez siebie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, decyzji o rozbiórce budynku, decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu, decyzji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków oraz odpisów zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z uwierzytelnionymi kopiami zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu.

Tymczasem – zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo budowlane – projekt taki wymagany jest jedynie dla wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszeń budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych oraz dla zgłoszeń przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy. W pozostałych przypadkach – wobec braku obowiązku sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu – nie ma możliwości przekazania takich dokumentów.

Celem wyjaśnienia istniejących wątpliwości co do obowiązków oraz ujednolicenia praktyki w skali kraju we wspólnym stanowisku Głównego Geodety Kraju oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 9 maja 2016 roku wskazano, że w kontekście pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budowy na gruncie przepisów przywołanych powyżej aktów prawnych, art. 23 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znajduje zastosowanie jedynie w przypadku pozwolenia na budowę budynku, zgłoszenia budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane oraz wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Jednocześnie postanowiono, że do odpisów decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt. 1 lit. i-k ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz do odpisów zgłoszeń, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt. 2 ustawy organy nie mają obowiązku dostarczania innych załączników niż uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki i terenu.