Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego zwolnione od podatku dochodowego

5 sierpnia 2014 roku, adwokat Mateusz Stawski

W dniu 21 maja 2014 r. Minister Finansów wydał  korzystną dla podatników interpretację ogólną nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14  (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r., poz. 20) w sprawie zwolnienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Minister Finansów zajął stanowisko, że odszkodowanie wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów jest zgodna z aktualną linię orzeczniczą sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z dnia 26.11.2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11; wyrok NSA z dnia 25.6.2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11; wyrok NSA z dnia 1.6.2011 r. sygn. akt II FSK 88/10; wyrok NSA z dnia 29.9.2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

Zwolnienie od podatku obejmuje także właścicieli gruntów wchodzących w skład gospodarstwo rolnego, którzy już zapłacili podatek. Właściciele tacy, w oparciu o instytucję nadpłaty podatku przewidzianą w Ordynacji podatkowej (art. 72 – 80 Ordynacji podatkowej), mogą żądać zwrotu nienależnie zapłaconego podatku, bowiem nie ciążył na nich obowiązek podatkowy.

adwokat Mateusz Stawski