Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Zagospodarowanie działki budowlanej: sposób zapewnienia miejsc postojowych

25 czerwca 2015 roku, adwokat Mateusz Stawski

Zagospodarowując działkę w ramach inwestycji budowlanej należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla stałych użytkowników nieruchomości oraz dla osób przebywających okresowo. O liczbie miejsc postojowych, które należy urządzić decydować może miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy.

Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy określają ilość miejsc postojowych na działce budowlanej rodzi się wówczas pytanie, czy miejsca te muszą być zaprojektowane i urządzone na terenie, na którym określona inwestycja jest  realizowana czy też miejsca postojowe mogą być urządzone na innej działce, np. działce sąsiadującej z terenem inwestycji.

W orzecznictwie sądów administracyjnych funkcjonują w tym zakresie dwie sprzeczne linie orzecznictwa. I tak np. w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.11.2007 r. sygn. II OSK 1498/06 wskazano, że: „miejsca parkingowe muszą być zaprojektowane i urządzone na terenie należącym do inwestora, na którym dana inwestycja ma być realizowana, jak też mają one mieć charakter trwały”.

Natomiast w wyroku tego samego sądu z 7.9.2012 w sprawie o sygn. II OSK 864/11 wyrażono przeciwny pogląd, że: „wymóg urządzenia określonej ilości miejsc postojowych będzie spełniony także, gdy inwestor zabezpieczy te miejsca na działce sąsiedniej do której ma tytuł prawny (np. umowę najmu).”

Podkreślić trzeba, że oba wyroki zapadły na gruncie tego samego przepisu – § 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawidłowe wydaje się drugie z przytoczonych stanowisk, zgodnie z którym miejsca postojowe nie muszą być zaprojektowane i urządzone na terenie inwestora, na którym realizowana jest inwestycja.

Po pierwsze, wniosek taki płynie z treści powołanego wyżej § 18 jak również z treści innych przepisów prawa budowlanego. Żaden przepis nie zawiera obowiązku zaprojektowania i urządzenia określonej liczby miejsc postojowych na terenie inwestycji.

Po drugie, odmienna wykładnia mogłaby w realiach konkretnej inwestycji uniemożliwić realizację przedsięwzięcia budowlanego. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce np. w przypadku takiego zagospodarowania działki, który ze względu na planowane przeznaczenie działki i sposób zabudowy wymaga znacznej liczby miejsc postojowych (intensywna zabudowa mieszkaniowa, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, obiekty biurowe) przy jednoczesnym dopuszczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź w warunkach zabudowy wysokiego wskaźnika intensywności zabudowy (np. na poziomie 80 – 90% powierzchni działki).

Po trzecie, powyższe stanowisko znajduje także potwierdzenie w art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, który wskazując konieczne elementy projektu zagospodarowania działki lub terenu nie wymienia wśród nich miejsc postojowych. Zatem mając na uwadze treść tego przepisu należy wnioskować, że miejsca postojowe mogą być projektowane i urządzane na terenie innej działki niż działka będąca terenem inwestycji.

adwokat Mateusz Stawski