Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Zarzuty oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą w uzasadnieniu wyroku podlegają zaskarżeniu

18 marca 2016 roku, aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Sąd Najwyższy dnia 17 lutego 2016 roku podjął uchwałę o sygnaturze akt III CZP 111/15, zgodnie z którą dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji.

W sprawie, w związku z którą zapadło ww. orzeczenie, Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła w sentencji wyroku wszystkich żądań i zarzutów wskazanych we wniesionym odwołaniu. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyrok wydawany przez Izbę może być dwojakiego rodzaju – uwzględniający odwołanie lub je oddalający. Z regulacji P.z.p. nie wynika bowiem instytucja częściowego uwzględnienia odwołania z jednoczesnym oddaleniem go w pozostałej części. Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, iż rozstrzygnęła w całości zarzuty podniesione w odwołaniu, wskazując, które z nich podlegały uwzględnieniu.

W związku z powyższym, odwołujący wniósł skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zaskarżając go także w części w jakiej w sentencji wyroku Izba nie uwzględniła żądań i zarzutów wskazanych w odwołaniu.

W świetle tak nakreślonego stanu faktycznego powstało budzące wątpliwości zagadnienie prawne dotyczące dopuszczalności skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, albowiem możliwe były trzy interpretacje wyroku. Można było przyjąć, że Krajowa Izba Odwoławcz nie orzekła o całości żądania i wobec tego skarga winna zostać odrzucona z powodu braku substratu zaskarżenia, bądź też uwzględniła odwołanie w całości w zakresie wszystkich zarzutów odwołującego i w związku z tym skarżący nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia, co także skutkuje odrzuceniem skargi albo orzekła o całości żądania, częściowo uwzględniając odwołanie w treści sentencji, a częściowo oddalając je w treści uzasadnienia wyroku.

W dotychczasowym orzecznictwie Krajowa Izba Odwoławcza czasem odnosiła się do wszystkich zarzutów w sentencji swojego orzeczenia, a innym razem do części zarzutów odnosiła się jedynie w uzasadnieniu orzeczenia. Z uwagi na powyższe zachodziła konieczność ujednolicenia praktyki orzeczniczej w tym zakresie, co niewątpliwie spowoduje uchwała Sądu Najwyższego dopuszczająca wniesienie skargi w przypadku zarzutów oddalonych wyłącznie w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.