Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Zaskarżenie pozwolenia na budowę. Kaucja na zabezpieczenie.

28 kwietnia 2016 roku, adwokat Mateusz Stawski

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie decyzję o pozwoleniu na budowę nie wstrzymuje wykonania pozwolenia na budowę. Pomimo zaskarżenia pozwolenia na budowę inwestor może rozpocząć roboty budowlane.

Jednakże na wniosek skarżącego sąd może wstrzymać wykonanie w całości lub w części pozwolenia na budowę, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Składanie do sądu administracyjnego skarg na pozwolenia na budowę ma różne przyczyny. Zdarza się, że skargi są składane tylko w celu wstrzymania wykonalności pozwolenia na budowę i opóźnienia rozpoczęcia inwestycji budowlanej. W przypadku wstrzymania przez sąd wykonalności pozwolenia na budowę, inwestycja zostanie wstrzymana na wiele miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej.

Inwestor ma jednak narzędzia, którymi może zwalczać wniosek o wstrzymanie wykonalności zaskarżonego do sądu pozwolenia na budowę. Inwestor  m.in. może oprzeć się na art. 35a ust. 1 Prawa budowlanego i żądać uzależnienia przez sąd wstrzymania wykonania decyzji od wpłacenia przez skarżącego kaucji. Kaucja taka ma zabezpieczyć roszczenia inwestora wobec skarżącego z powodu braku możliwości rozpoczęcia inwestycji budowlanej bezpośrednio po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę.

Jeżeli sąd nałoży obowiązek wpłacenia kaucji, a kaucja nie zostanie wpłacona, żądanie wstrzymania zaskarżonej decyzji będzie nieskuteczne.

Na postanowienie sądu o wyznaczeniu kaucji nie przysługuje zażalenie.

adwokat Mateusz Stawski